Vi har hatt NGI på befaring, og de skriver følgende (vår utheving):

Følgende områder ble befart:
 
1. Vurdering av stabilitet i bergskråning vest for bodrekke ved Vallhalveien 7, der et steinsprang nylig traff gangveien
2. Bergskråning bak Vallhallveien 17, der en hadde erfart noe nedfall av småstein ned på plattingen.
3. Nedfall av små stein fra bergskjæring ved Vallhallveien 13, gangvei/sykkelparkering. 
 
På grunn av bratt terreng og stedvis tett vegetasjon var det vanskelig å observere omfang av oppsprekking og avløste blokker.
Det vurderes å ikke være akutt fare for nedfall som vil utgjøre noen risiko for mennesker, dvs. treffe gangvei eller bolig. Det anbefales imidlertid at tiltak utføres, med prioritet på bergskråning ved Vallhallveien 7.  Her vurderes også sikringsbehovet å være størst.
 
Teknisk notat/rapport oversendes i midten av august, som oppsummerer vurderinger og anbefalte tiltak.