Borettslaget

Saker styret jobber med

Saker av felles interesse som styret jobber med for tiden:

Oppdatert 03.09.2021. Oppdateringer siden sist i fet skrift

Sak

Beskrivelse 

Status

Brannvern Kvalitetssikre branninstruks og utarbeide planer for brannøvelser i samråd med Norsk Brannvern KS-Norge har vært innom alle boenheter så nær som én (den siste planlagt snarlig) og montert varslere og utlevert slokkere.  Revidert branninstruks og brannverninstruks utleveres snart. Garasjeanlegg inspisert, nye slokkere som tåler frost er montert og merket. Bedre sikring av nødutgang planlagt, med sperre foran og panikkbeslag. Brannvarsler vurderes, eventuelt med automatisk melding til brannvesenet eller alarmsentral (vi venter på tilbud - kan bli utsatt pga kostnader)
Merking av stoppekraner Synlig merking innvendig og utvendig av alle stoppekraner, også dem som befinner seg i kum. Dette er et HMS-krav, og er nyttig ved rørleggerarbeid og lekkasjer. Planlagt (vi må få gjennomgang med rørlegger først)
Klarhet i vedlikeholdsansvar for egenfinansierte uteplasser Gjelder økonomisk ansvar for vedlikehold av stålbalkonger på nedre plan i blokk 17, 7, 9 og 11B, samt plattinger og balkonger ferdigstilt rundt år 2003 på øvre plan i blokk 7 og 9. Skal nedfelles i vedtektene i tidligere innmeldt forslag til vedtektsendring (ordinær eller ekstraordinær generalforsamling) Usbls advokat jobber med en vurdering/anbefaling
Utlevering nye trådløse rutere Valgfritt med et stk (gratis), kan utvides med en til for å få et "meshnettverk" med mye bedre ytelse. Kostnad "noen hundrelapper" iflg OBOS OpenNet Oppdatering lovt flere ganger fra OpenNet, men deres leverandører har hittil ikke klart å levere. Kan ha sammenheng med leveranseproblemer i IT-industrien generelt som følge av Covid-19.
Utbedring lekeapparater Inspeksjon i vår avdekket noen svakheter i et par lekeapparater og nedgravde falldempende matter. Vi har bestilt utbedring og nye matter. Leverandøren har lite kapasitet. Vi skal følge opp.
Elektronisk nøkkelsystem til garasje/eltavlerom/styrebod/bom og sikrere postkasser   Vi venter på tilbud, som er svært forsinket. Nye, sikrere postkasser kan vise seg å bli noe for dyrt, siden vi ikke har budsjett i år.
Kameraovervåking Det er stadig tyverier og uvedkommende med uærlige hensikter på borettslagets område Skulle egentlig stemmes over på generalforsamlingen, men stemmegivingen kunne ikke håndtere flere valg (ja/nei/utredelse). Usbl har fremdeles ikke kommet tilbake med hvordan vi kan stemme over dette. Styret vil vurdere å utrede kostnader og personvernhensyn uten å vente på generalforsamlingsvedtak
Reklamasjon ifbm rehabilitering Innhente informasjon om defekter fra beboerne og fremlegge disse til Consolvo ifbm ettårsinspeksjon, og bli enige om ansvar for utbedring Utbedringer gjøres, noen forsinkelser. Beslag over søyler i svalgang monteres i løpet av våren. Befaring 21.04. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av sommeren, men ikke noe påbegynt ennå. Skal påbegynnes uke 36 (bekreftet)
Nye søppelkasser Nye utvendige søppelkasser skal kjøpes inn og erstatte dagens søppelkasser for å skape et bedre og mer helhetlig inntrykk av borettslagets ytre Utsettes pga nye kostnader
Feilsøking varmtvann blokk 7, 9, 11B   Det blir ny undersøkelse (skjema) og ytterligere kontroller gjennom sommeren og frem til høsten. Gjenopptas snarlig.
Utlufting i boder Ventil- og vifteløsning for å sikre bedre sirkulasjon. Dukløsning bak bodrekken for å lede vannet ut til sidene Under planlegging. Løsning foreslått, vurderes nå. Dukløsning ikke aktuelt for bodrekken foran blokk 17, så andre tiltak må identifiseres. Satt av midler i budsjettet for 2021. Et fåtall beboere har meldt om vedvarende fuktproblemer. Bodene vil inspiseres snarlig, og tiltak i enkeltboder vurderes, avhengig av kostnader og sannsynlighet for faktisk forbedring.
Nytt opplegg for elbillading Gjøre det mulig å bestille ny lader direkte fra leverandør, med kort ventetid, og direkte fakturering av forbruk og evt månedsavgift til brukere. Det blir mulig å "kjøpe" laderen, men uten mulighet til å ta med ved flytting. Eget regelverk under utarbeidelse Vi velger å utvide dagens anlegg uten ren leieordning. Krever investering, men billigere for brukerne i det lange løp. 4 doble ladebokser i garasje 7 bestilt. Ny prismodell jobbes med (betale for faktisk strømforbruk). Ladere montert. Ladere tilkoblet internett og i bruk. Tre ladere tatt i bruk med forbruksbasert fakturering i garasje 7. Alle som har blitt tildelt lader i nr 7 OG har garasjeplass fra før vil få aktivert lading og måling de neste par ukene. Internettilkobling i nr 9 bestilt, slik at forbruksbasert betaling for strøm vil settes opp i løpet av høsten.
Montering av forbruksmåler for varmtvann Vil muliggjøre fakturering til beboere for faktisk forbruk. Kan også vurderes for totalt vannforbruk (offentlig avgift). Besparelser på 20-25% er vanlig Befaring utført, tilbud mottatt, men revidert tilbud forventes. Blir antakelig for dyrt, selv om vi har fått tildelt 100.000 fra Usbls bomiljøfond. Man må regne med "noe ombygging" på badet iflg leverandør, så vi må undersøke nøyere hva det betyr. Det gjelder antakelig bare hvis vi vil installere kaldtvannsmåler. Utsettes til vi har bedre oversikt over hvilke inngrep som må til innendørs
"Smarte" varmtvannsberedere Montere sensorer på varmtvannsberedere, koble til tjeneste som varmer opp vannet mest når det er behov og dermed spare 25-50.000 i året (leverandørs anslag) Tilbud mottatt. Vi slår ganske sikkert til, da vi tjener inn kostnaden på mindre enn et år. Bestilt, men forsinket. Usikkert når de vil leveres
Radontiltak Få rådgivning om måling og kortsiktige og langsiktige tiltak Måling startet, tiltak vil avhenge av resultatene. Satt av 300.000 i budsjettet for 2021. Undersøkelse av gulv/grunnforhold mtp på radonavsug planlagt så snart som mulig, men vi må ha kart over vann- og avløpsrør først. Måling så å si ferdig. Vi sender ut anbud så snart som mulig.
Bedre sikring av sandkasse ifbm aking Montere bedre og mer permanente kantbeskyttere I dialog med vaktmester, mulig løsning funnet. Utsettes til høsten
Trapp ned til trekanttomten Bygge ny trapp, da dagens er i dårlig stand og ikke oppfyller dagens krav. Belysning ved trappen (ca. midt på) også planlagt men ikke endelig besluttet Tilbud ventes ved påsketider, arbeidet starter så snart håndverker er klar. Vi antar ny trapp er på plass senest i slutten av mai. Ny befaring 25.05. Dårlig tilgang til personale i bransjen. Vi vet ikke når dette kan gjøres. Det må kanskje utsettes til neste år. Pga uforutsette kostnader ifbm kabelbrudd og mye høyere strømpriser, blir dette utsatt til neste år. Sikring/festing av løse trinn gjøres så snart som mulig.
Gjennomgang ventilasjons- og fuktproblematikk Det er fuktproblemer i minst en bolig, noe som kan være knyttet til ventilasjonsproblemer. Det skal også ses på undertrykk og isolasjon. Sammenhengene er ikke klare, men vi overlater til ekspertisen å avdekke disse. Rådgivere med spesialkompetanse begynner med en befaring i august (forsinket)

Tidligere meldte og andre viktige saker utført i det siste:

Sak

Beskrivelse 

Status

Markeringslys garasjer Bedre markeringslys for evakuering. Erstatte dagens Levert og montert
Rørinspeksjon Inspisere avløpsrør med kamera for å vurdere om utskiftning vil være nødvendig de nærmeste årene. En "strømpeløsning" vil være gjennomførbar, slik at vi unngår større innvendige inngrep Rapport mottatt. Se egen artikkel
Ny TV- og internettleverandør Fornye dagens avtale eller velge en annen leverandør, med mer fleksible løsninger Ny avtale med OpenNet og valgfri TV (se Aktuelt). Alle må bestille TV selv eller vente på tilbud fra Viasat. Fellesavtale med Viasat har gått ut. Noe trøbbel med tilgang til Viaplay via privat Viasat-avtale (én bruker har meldt inn)
Skogrydding bak blokk 13/15/17 Utført ihht plan og innenfor budsjett, egetlig noe over etter litt ekstraarbeid over bodrekke bak blokk 7/9  
Utbedring kabelbrudd blokk 15 Kabelbrudd i gammel skjøt førte til at flere boenheter i blokk 15 mistet strømmen. Ble først løst midlertidig så permanent til en kostnad på kr 154.000, som vi ikke hadde budsjettert for  
Nye fotballmål De vi har er tunge og potensielt farlige Levert og montert