HMS

Miljøvennlige nabolag

Fra BevarHMS - Usbls system for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet, med kommentarer fra styret:

Naturvernforbundet har laget en brosjyre som heter Miljøvennlige nabolag. I denne får du innspill til hvordan lokalsamfunn, som blant annet borettslag og sameier, kan gjøre tiltak som er grønne, lærerike, hyggelige og økonomisk gunstige.

Ifølge Naturvernforbundet gir brosjyren inspirasjon, tips, råd og veiledning, samt informasjon om hvem man kan samarbeide med og søke støtte hos for å iverksette konkrete tiltak. I brosjyren kan du lese om følgende temaer:

  • bytting - dette er noe vi kan gjøre ifbm dugnad, i tillegg til aktiv bruk av Facebook-gruppen
  • ombruk - samme som over
  • reparasjon og redesign - mest opp til den enkelte
  • energismarte boliger - vi har nettopp rehabilitert men vurderer å installere varmtvannsmålere for å få ned forbruket
  • miljøvennlige uteplasser - trenger vi egentlig gummimatter på lekeplassen? Skal vi la markblomster vokse fritt og bare klippe der vi har plen?
  • dyrke selv - det har mange av oss plass til på verandaer og terrasser
  • lag kompost og unngå torvmest opp til den enkelte, da vi ikke har et egnet fellesområde for dette. Kanskje området bak blokkene likevel kan brukes?
  • miljøvennlige arrangementer og aktiviteter - vi bør unngå plastkopper etc. på dugnad
  • samarbeid og økonomisk støtte - Ekebergskrenten velforening har en Facebook-side hvor vi kan ta opp felles tema. Styret søker aktivt om støtte til elbil-ladere, varmtvannsmålere etc.

Fremmedarter og rødlistede arter i området

Det er ingen rødlistede dyre- eller plantearter på borettslagets område, men det er verdt å merke seg at bakkemaure er "nær truet" og har blitt observert ved stien opp til Ekebergsletta.

Derimot har det blitt observert kjempebjørnekjeks i en skrent et lite stykke oppover Ryenbergveien. Dette er en fremmedart som utgjør en svært stor risiko. Hvis vi ser den, bør vi varsle Bymiljøetaten.

Se gjerne artsdatabanken.no for en oversikt over truede arter rundt borettslagets område.