HMS

Styrets risikovurdering

Styret er forpliktet til å utarbeide en risikovurdering hvert år. Det hjelper oss med å identifisere tiltak for å redusere risikoen.

Risikovurderingen er i utgangspunktet et styreinternt dokument og har følgende kapitler:

  • Brannvern
  • Elektrisk anlegg
  • Lekeplass
  • Avfall/forurensing
  • Generell sikkerhet
  • VVS
  • Verdisikring

I årets versjon av risikovurderingen har vi de største farene innen brann, radonforekomst, uhell på dugnad, rasfare (is og snø fra tak) og feil på røykvarslere (noen "grønne" risikoer er tatt med for å illustrere):

Hvis vi anser det som mulig å redusere risikoen, har vi også ett eller flere planlagt eller igangsatt tiltak for å redusere den.

Identifiserte tiltak for de fem øverste risikoene:

Risiko Tiltak
Fare for brann i leilighet? Gjennomføre en brannvernsinspeksjon i alle leiligheter. Hovedfokus blir å kartlegge tilstanden på brannslokkere og røykvarslere. Dette skal gjennomføres i samarbeid med brannvernrådgivere.
Er det registrert forekomst av radon i innemiljøet? Befaring, måling, eventuelle strakstiltak og mer langsiktige tiltak iverksettes så snart som praktisk mulig, og i tråd med anbefalt måleperiode i den kalde årstiden.
Uhell ved dugnadsarbeid? Bedre gjennomgang med beboere som skal utføre slikt arbeid, og informasjon til barneforeldre om at slikt utstyr vil bli brukt, og de farene det medfører. Informasjon legges ved innkalling til dugnad. Ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr og utnevne førstehjelpsansvarlig med tydelig merket post. Sørge for at minimum en person med førstehjelpskompetanse er tilstede ved posten.
Fall eller ras av is, snø og andre gjenstander fra tak ned i gangveier og inngangsparti? Vaktmester bes om å inspisere ukentlig vinterstid og forsøke å fjerne snø- og ismasser som står i fare for å falle.
Feil på røykvarslere? (Ingen tiltak utenom allerede påkrevd årlig inspeksjon.)

Se også egen side om HMS-temaer som er spesielt relevante for foreldre og barn.