Borettslaget

Husordensregler

Beboerene er ansvarlige for å sette seg inn i og følge reglene. Ved tvil må man kontakte styret.


 1. Formål
 2. Vaktmester
 3. Ytre orden/vedlikehold
 4. Indre orden/vedlikehold
 5. Dyrehold
 6. Parkeringsregler
 7. Diverse

1. Formål

Ordensreglene definerer en del bestemmelser som skal gjøre det lettere for borettslagets beboere å leve i et godt fellesskap. Reglene definerer felles spilleregler, men det ansees som viktig at man i all sin framferd unngår å bruke leilighetene og fellesarealer til sjenanse for andre. Dette skal sikre ro, orden og hygge for beboerne i egne leiligheter så vel som i fellesarealer.

2. Vaktmester

En del av oppgavene til andelseierne blir avlastet ved ansettelse av egen vaktmester. Egen instruks for vaktmesteren eksisterer og regulerer dennes arbeidsinnsats og arbeidstid.

Dette reguleres av styret.

3. Ytre orden/vedlikehold

 1. Det påhviler den enkelte å holde orden på adgangspartier, balkonger og andre arealer som tilhører eller umiddelbart tilstøter leiligheten fri for gjenstander, snø, is o.a. som hindrer generell ferdsel, tilgang til rømningsveier eller kan forårsake skade. Spesielt gjelder dette glatte inngangspartier eller gjenstander som kan falle ned.
 2. Ved bruk av fellesarealer skal beboerne rydde opp etter seg, og verne om plener, beplantning og installasjoner til felles nytte.
 3. Beboerne henstilles å bruke egne boder til lagring av eget utstyr.  Fellesboder dedikert til formålet skal brukes der det finnes for plassering av sykler, barnevogner, mopeder o.l.
 4. Faste montasjer som endrer fasaden er ikke tillatt uten styrets godkjenning. Dette gjelder spesielt skilt, skjermer, antenner, stenger og lignende som ikke følger borettslagets vedtatte normer.
 5. Lufting/tørking av tøy/sengeklær kan skje på balkong opp til rekkverkshøyde, ikke over rekkverket, ut gjennom vindu e.l. Hvis luftingen/tørkingen er synlig fra fellesarealer, vei o.l. tillates dette ikke søn- og helligdager.
 6. Lek og ballspill skal skje på de områder som er avsatt til formålet. Støyende lek og ballspill skal foregå mellom kl 09-21. Unntaket er søndag, da tidspunktet er kl 12-21.
 7. Bilkjøring på de interne veiene skal innskrenkes til et nødvendig minimum.
 8. Det er generelt ikke tillatt å legge ut mat til dyr. Unntaket er f.eks. kornbånd o.l. som ikke tiltrekker rotter og mus.
 9. Husholdningsavfall skal være innpakket i lukket emballasje. Avfallet skal legges i anvist beholder. Papir, glass og metall skal leveres til gjenvinning på kommunens miljøstasjoner. Større gjenstander f.eks. juletrær, møbler og lignende skal enten kastes i container når borettslaget tilbyr det, eller fraktes til kommunens avfallsstasjoner (f.eks. på Brobekk). Elektro- og metallgjenstander skal leveres tilbake til mottak i butikk e.l. Styret tilbyr containere andre uke i januar, og i forbindelse med vår- og høstdugnad.
 10. Oppslagstavler skal kun benyttes i samråd med styret.

4. Indre orden/vedlikehold

 1. Andelseier plikter å ha operative brannvarslere og brannslukker lett tilgjengelig i leiligheten. Feil og mangler skal umiddelbart rapporteres til styret.
 2. Det skal herske generell ro i borettslaget mellom kl 23 - 07. Lørdag, søndag og andre helligdager mellom kl 23-09. Sosiale arrangement tillates ved utsendelse av nabovarsel til direkte berørte naboer.
 3. Spesiell støyende virksomhet som f.eks. boring og banking i murvegger som forplanter seg mellom leiligheter tillates kun mellom kl 07-20 hverdager, mellom kl 09-18 lørdager. Søndager og andre helligdager kun etter tillatelse fra styret.
 4. Ved lekkasjer, utette kraner o.l. plikter andelseieren snarest å utbedre forholdet, varsle styret og direkte berørte naboer.

5. Dyrehold

Det er tillatt med dyrehold med basis som kjæledyr. Det forutsettes at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse og dyret er egnet til å ha i borettslaget.

 1.   Dyr som ikke er egnet til å være i leilighetene er ikke tillatt.
 2.   Styret skal informeres før anskaffelse i hvert tilfelle slik at man unngår anskaffelse av uegnede kjæledyr.
 3.   Eier er ansvarlig for å umiddelbart fjerne etterlatenskaper på forsvarlig vis.

6. Parkeringsregler

6.1.  Andelshavers rett til parkeringsplass.

Hver andelshaver har rett til en parkeringsplass i borettslaget til eget kjøretøy. Har ikke andelshaver eget kjøretøy, vil borettslaget midlertidig kunne disponere den plassen andelshaveren har rett til på annen måte. Retten er ikke bundet opp til en bestemt plass, slik at styret vil kunne omfordele plasser etter eget skjønn, men med minimum 30 dagers skriftlig varsel til andelshaver.

Unntak fra denne bestemmelsen gjelder hvis utenforliggende forhold krever det som byggearbeider, vannskader e.l.

6.2.  Senioritet.

Rett til inne- eller uteplasser går på senioritet (ansiennitet) basert på tidspunktet for mottak av søknad til styret. En andelshaver som har inneplass og frasier seg denne eller i en periode er uten eget kjøretøy vil måtte søke på nytt.

Styret kan gi unntak fra denne bestemmelsen basert på tidsbegrenset skjønn f.eks. hvis andelshaver venter på ny bil i løpet av 4 måneder. Styret kan i så fall midlertidig disponere plassen etter eget skjønn.

6.3.  Tid for tilgang på parkeringsplass.

Andelshavers rett til parkeringsplass forutsettes oppfylt innen 60 dager etter mottatt søknad for garantert plass.

Dette for å gi styret tid til omdisponering, men styret skal tilstrebe å oppfylle retten snarest mulig.

6.4.  Disponering av plassene.

 1.  Først oppfylles retten til alle som ønsker inneplass. Søkere som ikke får inneplass i første omgang, legges i kø etter senioritet.
 2.  Så oppfylles retten til alle som spesifikt ønsker uteplass, samt midlertidig uteplass for søkere til inneplass.
 3. Ved evt. ledige inneplasser kan en andelshaver få en sekundær inneplass. Denne kan sies opp med 30 dagers varsel for å oppfylle en annen andelshavers uten egen plass sitt ønske om inneplass.
 4.  Ved evt. ledige uteplasser kan en andelshaver få en sekundær uteplass. Denne kan sies opp med 30 dagers varsel for å oppfylle en annen andelshavers uten egen plass sitt ønske om uteplass.
 5. Ved oppfyllelse av punkt a-d kan styret evt. disponere fremdeles ledige plasser etter eget skjønn.

6.5.  Flytting.

Ved flytting bortfaller senioriten til andelshaver, og ny andelshaver må søke på nytt.

6.6.   Gjesteplasser.

Gjesteplasser skal kun benyttes av besøkende i henhold til skilting.

6.7.  Uregistert kjøretøy o.l.

Alle parkerte/hensatte uregistrerte kjøretøy er strengt forbudt uten gyldig oblat.

Gjenstanden blir bøtelagt eller fjernet uten videre varsel for eiers regning. Uregistrerte kjøretøy henvises til plasser for gjesteparkering med gyldig gjesteparkering oblat som gir lov til maks 24 timers parkering.

Behov for parkering utover 24 timer må søkes til styret som kan vurdere å gi dispensasjon til dette.

6.8.   Vare/camping og båthengere.

Vare/camping og båthengere m.m. skal ikke legge beslag på parkeringsplasser. Borettslaget egne gjenstander som over er unntatt bestemmelsen.

6.9.  Kjøring indre vei i borettslaget.

I den grad det foregår skal dette gjøres med sikte på å være minst mulig til sjenanse for andre. Farten skal reduseres til gangfart (dvs maks 5km/t) pga sikkerheten til beboere og husdyr.

Gjentatte overtramp av for høy fart medfører inndragning av nøkler/åpner til bommen og muligheten til å kjøre i borettslaget de neste 6 månedene. Gjentatte eller grove overtramp av for høy fart anmeldes til politiet.

Biler skal ikke gå på tomgang i borettslaget.

6.10.   Parkering innenfor bommen

Parkering av kjøretøy tillates ikke innenfor bommen i borettslaget. Kun kort av-pålessing er tillatt. Hvis kjøretøy forlates, skal av- og pålessing synlig vises ved enten åpen dør eller ved varselblink.

Kjøretøy som er unntak for regelen er legitimerte håndverksbiler i tjeneste. Disse må da ha synlig gjesteparkering oblat som viser i hvilken leilighet de utfører arbeid.

Slik parkering må ikke være til hinder for annen ferdsel eller prioriterte kjøretøy som ambulanse, politi- eller brannbiler. Dersom håndverker benytter privatbil skal denne henvises til gjesteparkering.

6.11.  Motorvarmere.

Tilgjengelig for alle plassene og inkludert i fellesutgifter for parkering. Varmerne er tidsstyrt sentralt.

6.12.   Leie

Regningen for plassene betales forskuddsvis. Satsene fastsettes av styret. Plassene skal i utgangspunktet dekke egen drift, og inntektene forutsettes brukt til drift og vedlikehold av parkeringsplassene. Hvis borettslaget tilbyr egen P-plass til MC/scooter/moped skal eier av kjøretøyet dekke egen nøkkel a 250,-

6.13.  Håndheving av parkeringsregler.

Styret kan håndtere skilting og parkering etter eget skjønn, men vesentlig endring i skilting skal varsles hele borettslaget skriftlig. P-Service AS står for kontroll av parkering i borettslaget og utskriving av bøter. Spørsmål vedrørende bøter skal rettes til P-Service AS direkte.

Styret skal evt. bestille borttauing e.l. og andelshaver som bestiller dette på egen hånd gjør dette for egen regning og risiko.

6.14.   Fremleie

Fremleie av plassene er ikke tillatt.

6.15.  Bruksovertakelse

Ved bruksovertakelse av leiligheten kan parkeringsplassen beholdes i utleieperioden etter gjeldende bestemmelser.

7. Diverse

Andelseieren er erstatningsansvarlig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet i tråd med reglenes ånd.

 1.   Andelseieren er ansvarlig for at hele husstanden eller andre som gis adgang til leiligheten eller fellesarealene i forståelse med andelseieren overholder ordensreglene og viser alminnelig folkeskikk.
 2.   Andelseierens forståelse eller tvister mellom andelseiere om forståelse av ordensreglene skal forelegges styret skriftlig via brev eller e-post.
 3.   Bestemmelser fra styret eller USBL gjort gjeldende med skriv eller oppslag gjelder på samme måte som ordensreglene.
 4.   Disse reglene er gyldig inntil borettslagets generalforsamling vedtar endringer. Styret kan midlertidig fravike reglementet hvis vesentlige forutsetninger endres.